Rezervační systém


Pokud jste zaregistrován, přihlaste se.
Pokud jste zde poprvé, zaregistrujte se.

Informace ke zpracovávání osobních údajů

ve smyslu zák. č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR ")

 

Provozovatelem Vašich osobních údajů je Nemocnice Boskovice s.r.o., se sídlem Otakara Kubína 179, 680 01 Boskovice, CR, IČ: 26925974 (dále jen "provozovatel").

Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje:

·         Za účelem Registrace pacientů s cílem poskytování zdravotní péče na právním základě zák. č. 576/2004 Sb. o zdravotní péči, službách souvisejících s poskytováním zdravotní péče po dobu 20 let od posledního poskytnutí zdravotní péče

·         Za účelem zasílání novinek na právním základě souhlasu dotčené osoby ve smyslu § 13 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů a čl. 7 GDPR po dobu 1 měsíce od zpětvzetí souhlasu dotčené osoby se zpracováním osobních údajů


Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, kód pacienta, rodné číslo.

Provozovatel informuje dotčenou osobu o tom, že její osobní údaje nebudou poskytnuty žádnému zprostředkovateli a ani příjemci. Osobní údaje nebudou dále poskytnuty ani zpřístupněny třetím stranám, pouze pokud na základě zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejněny. Osobní údaje nebudou použity na automatizované individuální rozhodnutí včetně profilování.


Kontakt na odpovědnou osobu ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů: poverenec@nem­bce.cz.


Dotyčná osoba má zejména následující práva ve smyslu § 19 zákona o ochraně osobních a / nebo čl. 13 GDPR:

- právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajících se dotyčné osoby

- právo na opravu a doplnění osobních údajů

- právo na vymazání osobních údajů

- právo na omezení zpracování osobních údajů pokud

a) dotyčná osoba namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího provozovateli ověřit správnost osobních údajů,

b) zpracování osobních údajů je nezákonné a dotyčná osoba namítá vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití,

c) provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování osobních údajů, ale potřebuje je dotyčná osoba na uplatnění právního nároku, nebo

d) dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů podle § 27 odst. 1 zákona č. 18/2018 CFU, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotyčné osoby

- právo namítat zpracovávání osobních údajů

- právo na přenositelnost osobních údajů,

- právo o zdroji osobních údajů, pokud osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů

- právo kdykoli svůj souhlas odvolat,

- právo podat návrh na zahájení řízení podle § 100 zákona o ochraně osobních údajů a / nebo právo podat stížnost ve smyslu čl. 13 odst. 2 písm. d) GDPR.

Nový uživatel