Rezervační systém


Pokud jste zaregistrován, přihlaste se.
Pokud jste zde poprvé, zaregistrujte se.

Všeobecné podmínky provozování portálu: objednavky.nemocniceboskovice.cz

1. Provozovatel a Uživatel portálu - Základní ustanovení.

1.1. provozovatel služby
Nemocnice Boskovice s.r.o.,
Otakara Kubína 179,
680 01 Boskovice
IČO: 26925974
(Dále jen Provozovatel nebo Nemocnice Boskovice s.r.o.)

1.2. Uživatel Portálu je jakákoliv plnoletá fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům a vědomě nebo nevědomě navštíví portál, má zájem o služby a / nebo informace, nacházející se na Portálu Provozovatele. Uživatel dobrovolnou registrací bez výhrad akceptuje všechny Všeobecné podmínky provozování portálu: objednavky.nemocniceboskovice.cz (dále jen VPP) a zavazuje se je dodržovat bez jakýkoliv výhrad. (Dále jen Uživatel.) Uživatel je výlučně osoba která již byla vyšetřena v ambulancích Nemocnice Boskovice s.r.o.,

1.3 Uživatel portálu nemusí být současně pacientem. Pro účely těchto VPP je pacientem jakákoli fyzická osoba, jejíž Nemocnice Boskovice s.r.o., poskytuje nebo má poskytnout zdravotní péči. Není však vyloučeno, aby uživatelem Portálu a pacientem byla tatáž osoba.

1.4. Internetový online portál: objednavky.nemocniceboskovice.cz.
(Dále jen Portál.)

2. Pravidla Používání, Registrace


2.1. Přístup do všech zón na Portálu a využívání jeho informací nebo služeb jsou podmíněny zejména úplným a bezvýhradným souhlasem se zněním těchto VPP formou vytvoření "cookies", zahrnujícím i souhlas na elektronické zasílání faktur, a dobrovolnou registrací Uživatele s pravdivým a úplným vyplněním a odesláním registračního formuláře .

2.2.Uživatel si zaregistruje na Portálu své kontaktní údaje v rozsahu podle bodu 2.3 tohoto článku, z důvodu adresního objednávání se k nabízeným službám.

2.3. Při online registraci na Portálu Uživatel poskytne o sobě aktuální a pravdivé údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, e-mailová adresa potřebné pro jeho registraci podle formuláře, které se následně budou používat při komunikaci s ním a při objednávání na služby. Údaje uvedené v registraci je Uživatel povinen v případě jejich změny sám v co nejkratším čase aktualizovat. Pokud se údaje uváděné uživatelům dodatečně ukáží jako nepravdivé nebo vznikne jakákoli pochybnost o jejich pravdivosti, stejně to platí iv případě nekorektního využívání Portálu ze strany Uživatele, má Provozovatel Portálu právo na okamžité zrušení jeho registrace a vymazání dat bez jakékoliv výzvy a náhrady. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou či nepřímou škodu, která může Uživateli vzniknout v důsledku používání Portálu, registrace nebo zrušení registrace, ani z důvodu nepravdivých nebo neúplných údajů uvedených Uživatelem.

2.4. Uživatel je oprávněn využívat služby Portálu pouze pro svou osobní potřebu, pouze pro objednávání své osoby na lékařské vyšetření.
2.5. Všechny služby a informace na Portálu jsou poskytovány Uživatelům bezplatně, pokud není uvedeno jinak. Provozovatel v žádném případě není odpovědný za jakékoliv případné škody způsobené Uživateli používáním Portálu a také ani v následujících případech:
A / nefunkčností technologií, softwarů, nebo nedostupností z důvodu poškození softwaru nebo hardwaru nebo třetí osobou,
B / nefunkčností, úplnou nebo částečnou nedostupností služby,
C / výpadkem konektivity nebo nedostupností sítě internet, D / v případě výpadku elektrické energie,
E / jakoukoli jinou příčinou, nebo následkem užívání služby,
F / zásahem vyšší moci / živelná katastrofa, krádež, útok na systém a podobně.

2.6. Uživatel je povinen uchovávat své přístupové jméno a heslo do Portálu takovým způsobem, aby v žádném případě nemohlo dojít k jeho zneužití. V případě prozrazení nebo poskytnutí přístupového hesla úmyslného nebo z nedbalosti třetím osobám, nenese Provozovatel žádnou odpovědnost za zneužití údajů ani služby.

2.7. Registrace a užívání Portálu je dobrovolné a Uživatel má právo svou registraci kdykoliv zrušit, nebo služby Portálu nevyužívat.

2.8. Uživatel má neomezený přístup ke své registraci a informacím o svých zadaných objednávkách, pokud nezruší svou registraci na Portálu zasláním e-mailu nebo online.

3. Odpovědnost Provozovatele a Uživatele

3.1.Uživatel prohlašuje, že se v žádném případě nebude vydávat za jinou fyzickou nebo právnickou osobu, nebo jakkoli jinak klamně a nesprávně popisovat svoje spojení s jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou při využívání Portálu a využívat služby pod jinou identitou.

3.2. Uživatel prohlašuje a souhlasí, že při využívání Portálu bude striktně dodržovat všechny platné všeobecně závazné právní předpisy platné v České republice.

3.3. Uživatel prohlašuje, že nebude v žádném případě využívat služeb Portálu v rozporu s obecně zavedenými zásadami morálky a etiky.

3.4. Uživatel se zavazuje, že nebude zveřejňovat, propagovat nebo přenášet prostřednictvím služby žádný výhružný, škodlivý, nezákonný, znepokojující, hanlivý, urážlivý, vulgární, obscénní, nenáviděný, rasový.

3.5. V případě porušení kteréhokoliv ustanovení uvedeného ve VPP nebo porušením všeobecně závazných právních předpisů platných v ČR v souvislosti s použitím Portálu se Uživatel vystavuje možnosti trestněprávního postihu.

3.6. Provozovatel neschvaluje Uživateli žádnou komunikaci, nebo údaje, ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoliv výhrůžný, hanlivý, obscénní, znepokojující nebo urážlivý text nebo materiál, který je součástí takové komunikace, kterému napomohlo využívání Portálu Provozovatele.

3.7. Uživatel souhlasí, že nebude žádným způsobem vědomě či nevědomě instalovat nebo distribuovat soubory prostřednictvím Portálu, které obsahují viry, poškozené soubory nebo jakýkoli podobný software nebo programy, které by mohly poškodit činnost počítače kohokoliv nebo Portálu.

3.8. Uživatel nemůže zasahovat do sítí nebo narušovat sítě spojené se službami Portálu

3.9. Uživatel nemůže používat žádné zařízení, software nebo program, nebo za pomoci jiných prostředků se nemůže pokoušet zasahovat a narušit řádný provoz Portálu, služby a / nebo jakékoli transakce, kterou tento Portál nabízí.

3.10. Uživatel nemůže vyvíjet žádnou činnost vedoucí k nesmyslné, zbytečné a nepřiměřeně velké síťové nebo procesorové zátěži na technologii Provozovatele.

3.11. Registrací a přístupem ke službě Uživatel vyjadřuje svůj souhlas, že nebude používat žádné automatizované prostředky pro přístup ke službě jako jsou: roboti, skripty, agenti nebo jiné programové a automatizované prostředky a to v žádném případě.

3.12. Provozovatel může, podle vlastního uvážení, okamžitě ukončit Uživateli přístup ke službě, pokud při provozu porušil jakýkoliv bod těchto VPP nebo vzniklo podezření porušení těchto podmínek, a to bez jakékoliv náhrady. Zrušení přístupu je výlučně na rozhodnutí Provozovatele, bez povinnosti tuto skutečnost oznamovat nebo zdůvodňovaly Uživateli.

4. Autorská práva

4.1. Design, značka, jméno Portálu a jeho kompletní obsah včetně obsahu vytvořeného Uživatelům jsou výlučným vlastnictvím Provozovatele a jeho dodavatelů. Kopírování a následné zveřejnění jakékoli obrazové, textové nebo zdrojové části obsahu Portálu nebo zdrojového kódu je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Provozovatele.

5. Ukončení používání služby

5.1. Ukončení služby Provozovatelem Provozovatel může ukončit uživatelových registraci okamžitě z jakýchkoliv důvodů a bez jakékoliv náhrady, především při porušení těchto VPP Portálu. Uživatel nemá žádný právní nárok na registraci na Portálu nebo jeho využívání a o jeho registraci nebo její zrušení rozhoduje plně Provozovatel. Zrušení registrace je výlučně na rozhodnutí Provozovatele, bez povinnosti tuto skutečnost oznamovat nebo zdůvodňovaly Uživateli.

5.2. Ukončení používání služby Uživatelům: Používání služby může Uživatel ukončit kdykoliv bez udání důvodu s okamžitou platností. Pokud Uživatel nesouhlasí nebo namítá něco proti jakémukoli ustanovení těchto VPP Portálu nebo jejich pozdější modifikaci, je povinen neprodleně ukončit používání služby a zrušit svou registraci. Zároveň Uživatel zašle Provozovateli žádost o zrušení registrace e-mailem nebo online, kde uvede své přístupové údaje (jméno a heslo) a ID - identifikační kód pokud se tento vyžaduje. Po ověření identity Uživatele, Provozovatel zruší jeho registraci.

6. Ustanovení o Ochraně osobních údajů

6.1. Prostřednictvím Portálu získává Provozovatel osobní údaje dotčených osob (Uživatelů a pacientů) výlučně za účelem poskytování výše specifikovaných služeb t.j. registrace Uživatele na Portálu a následné možnosti rezervace termínu vyšetření pro Uživatele / pacienta ve vybrané ambulanci. Během zpracování osobních údajů jsou k údajům zadaným při registraci na Portálu postupně doplněny údaje vyplývající z používání Portálu, tvořící profil Uživatele a to především: přehled rezervovaných / zrušených termínů vyšetření včetně informací o ambulanci, kterou si Uživatel vybral, přidělené kódy (kód Uživatele, kód termínu atd.) a tzv. "Cookies" Uživatele t.j. datově malé soubory zasílány spolu s web stránkou ze serveru do internetového prohlížeče Uživatele. Úkolem "cookies" je uchování nastavení Uživatele, které provedl na Portálu.

6.2. Provozovatel v souladu se stanoveným účelem zpracování osobních údajů prohlašuje, že shromažďovány a systematicky zpracovávané osobní údaje nebudou dále: poskytovány a zpřístupňovány třetím stranám nebo jiným neoprávněným osobám, zveřejňovány, předmětem přenosu ani využívány za jiným účelem než vymezují ustanovení těchto VPP. K uvedeným zpracovatelským operacím Provozovatel přistoupí pouze v případě, že mu to bude ukládat zvláštní zákon nebo se bude domáhat svých právem chráněných zájmů.

6.3. Provozovatel Portálu se zavazuje získané osobní údaje chránit a zachovávat o nich mlčenlivost. Provozovatel zpracovává osobní údaje prostřednictvím řádně poučených oprávněných osob a na základě písemného pověření i prostřednictvím zprostředkovatelů

6.4. Pokud Uživatel nechá své osobní údaje volně přístupné pro ostatní návštěvníky Portálu, nepovažuje se to za porušení ochrany osobních údajů ze strany Provozovatele. Uživatel před poskytnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů prohlašuje, že byl řádně seznámen s podmínkami zpracování jím poskytnutých osobních údajů a to především v rozsahu § 15 zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen zákon o ochraně OÚ) a bezvýhradně s nimi souhlasí.

6.5. Uživatel vyjádřením souhlasu s těmito VPP zároveň dává Provozovateli dobrovolný souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu a ve smyslu zásad a podmínek, které definují tyto VPP. V případě, že dojde ke změnám ve VPP a Uživatel s nimi nebude z pohledu zpracování osobních údajů souhlasit, je oprávněn tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat. Po odvolání souhlasu je zrušení registrace a předběžně rezervovaných termínů provedeno s okamžitou platností a je nevratné. Osobní údaje budou po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo s těmito VPP, po vypořádání si vzájemných závazků a uplynutí archivační lhůty, z informačního systému provozovatele neprodleně zlikvidovány.

6.6. Práva dotčené osoby (Uživatele a / nebo pacienta) definováno zákonem o ochraně OÚ:

1. Právo dotyčné osoby vyžadovat přístup k osobním údajům
Dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti od Provozovatele vyžadovat:

a. potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané,

b. ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod zákona o ochraně OÚ; při vydání rozhodnutí podle § 28 odst. 5 zákona o ochraně OÚ je dotyčná osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování,

c. ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získala její osobní údaje pro zpracování,

d. ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

e. opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

f. likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil;

g. likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,

h. blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud Provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby.


Právo dotčené osoby lze omezit jen podle písmene e) a f) tohoto bodu 1) výše, pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana dotčené osoby nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.

2. Právo dotčené osoby uplatnit námitky
Dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti doručené Provozovateli namítat proti:

a. zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu a žádat jejich likvidaci,

b. využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) zákona o ochraně OÚ (tj titul, jméno, příjmení a adresa) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo

c. poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) zákona o ochraně OÚ (tj titul, jméno, příjmení a adresa) pro účely přímého marketingu.


Kromě výše uvedeného má dotčená osoba možnost na základě písemné žádosti doručené Provozovateli nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, kdykoliv namítat:

d. vůči zpracování osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) zákona o ochraně OÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka dotčené osoby je oprávněna, Provozovatel je povinen osobní údaje, jejichž zpracování dotyčná osoba zpochybnila, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí;

e. nepodléhat rozhodnutí Provozovatele, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá pouze na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Dotyčná osoba má právo žádat Provozovatele o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž Provozovatel je povinen žádosti dotyčné osoby vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu zkoumání a výsledku zjištění Provozovatel informuje dotčenou osobu ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne doručení jejího žádosti. Dotyčná osoba nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů Provozovatel vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku dotyčné osoby, nebo pokud provozovatel přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů dotčené osoby.


Pokud dotyčná osoba uplatní své právo

f. písemně a z obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle zákona o ochraně OÚ; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem dotčená osoba doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,

g. osobně ústně do zápisu, z níž musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis dotyčné osoby; kopii zápisu je Provozovatel povinen předat dotčené osobě,

h. u zprostředkovatele Provozovatele podle písmene a) nebo písmene b), je ten povinen tuto žádost nebo zápis předat Provozovateli bez zbytečného odkladu.


Dotyčná osoba při podezření, že její osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat na Úřad pro ochranu osobních údajů ČR (dále jen "Úřad") návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů podle § 62 a násl. zákona o ochraně OÚ. Účelem takového řízení je zjistit, zda postupem Provozovatele nebo jeho zprostředkovatele došlo k porušení práv fyzických osob při zpracovávání jejich osobních údajů a v případě zjištění nedostatků, uložit opatření k nápravě, případně sankci za porušení zákona.

Pokud dotyčná osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud dotyčná osoba nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba (definovaná v § 166 občanského zákoníku).

Provozovatel je povinen vyřídit žádost dotyčné osoby podle části 1 písm. a) až c), e) až h) výše a podle části 2 výše bezplatně. Žádost dotyčné osoby podle části 1 písm. d) výše vybaví Provozovatel bezplatně kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, opatřením technických nosičů a s odesláním informace dotčené osobě, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Provozovatel je povinen písemně vybavit jakoukoliv žádost dotyčné osoby nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručení. Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit dotčené osobě, jakož i Úřadu, jakékoli omezení práv podle § 28 odst. 2 zákona o ochraně OÚ.

7. Zvláštní ustanovení k rezervaci vyšetření prostřednictvím Portálu

7.1. Uživatel realizuje rezervaci vyšetření v Nemocnice Boskovice s.r.o., prostřednictvím Portálu na základě elektronické objednávky zveřejněné na Portálu. Objednávkou na Portálu Uživatel objednává sebe jako pacienta nebo jinou osobu kterou zastupuje jako pacienta, na vyšetření do odborné, specializované ambulance Nemocnice Boskovice s.r.o., si vyhrazuje právo změnit lékaře v ambulanci bez předchozího oznámení. Při vyplňování elektronické objednávky uvede Uživatel své telefonní číslo, adresu a jméno, příjmení a datum narození pacienta, jehož na vyšetření objednává. Portál umožní Uživateli objednat ve stejný den a čas jen jedno vyšetření. Uživatel je oprávněn mít ve stejném čase objednané prostřednictvím Portálu maximálně 2 termíny vyšetření na Uživatele, přičemž každý z nich musí být objednán v jiné ambulanci.

7.2. Objednávka se stává platnou její řádným vyplněním (v souladu s ustanoveními těchto VPP) a jejím odesláním prostřednictvím Portálu za předpokladu, že Uživatel obdržel prostřednictvím Portálu na svůj kontaktní mail uvedený v registračním formuláři potvrzení zvoleného termínu. Objednávka je platná do Portálem potvrzeného termínu vyšetření, nebo do zrušení objednávky Uživatelem.

7.3. Potvrzení objednávky obsahuje kromě údajů o termínu objednaného vyšetření také identifikační kód, který slouží pro účely zrušení objednávky, které může Uživatel provést prostřednictvím Portálu.

7.4. Uživatel, který měl rezervovaný termín vyšetření, je povinen se dostavit na vyšetření včas a nejpozději 5 minut před rezervovaným termínem se zaregistrovat na recepci Nemocnice Boskovice s.r.o. V případě, že objednaný pacient zpoždění na vyšetření, ambulance pokračuje ve vyšetřování pacientů, ať už dalším v pořadí nebo pacientům neobjednaným. Zpoždění MHD nebo dopravní zácpa jsou denní realitou Prahy a nejsou omluvou pro pozdní příchod. I při maximálním úsilí může přijít k zpoždění vyšetření ze strany ambulance z důvodu vyšetření akutních stavů, či potřebě delšího vyšetření předchozího pacienta. Proto na čas strávený v ambulanci Nemocnice Boskovice s.r.o., je třeba mít časovou rezervu.

7.5. Rezervace vyšetření se vztahuje pouze na konkrétní odbornou ambulanci, kde bylo vyšetření rezervovány. V případě potřeby dalších diagnostických popřípadě léčebně preventivních postupů na jiných pracovištích / ambulancích Nemocnice Boskovice s.r.o. už termín garantovaný není.

7.6. Nemocnice Boskovice s.r.o., si vyhrazuje právo určit pořadí pacientů. Pacienti vyžadující neodkladnou (akutní) péči mají přednost.

7.7. Při první návštěvě ambulance je Uživatel povinen postupovat podle platné legislativy a přinést kopii předešlých vyšetření, případně propouštěcí zprávu.

7.8. Každý pacient je povinen:
a) registrovat se při každé návštěvě na recepci Nemocnice Boskovice s.r.o.,
b) prokázat se platným průkazem pojištěnce,
c) řídit se pokyny ambulance.

8. Závěrečná podmínky a ustanovení

8.1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv dle vlastního uvážení změnit podmínky a rozsah služeb poskytovaných na Portálu. Změna je platná a účinná a pro Uživatele závazná dnem zveřejnění na internetové stránce objednavky.nemocniceboskovice.cz. Uživatel je povinen se pravidelně sám seznamovat se změnami VPP. Pokud bude Uživatel pokračovat v používání služeb po provedení změn těchto VPP Provozovatelem, má se za to, že se změnou bez výhrad souhlasí.

8.2. Provozovatel a Uživatel bez výhrad prohlašují, že vztahy vzniklé na základě jakéhokoliv užívání objednavky.nemocniceboskovice.cz a jeho služeb se řídí aktuálním zněním VPP a ustanoveními občanského zákoníku a dalších všeobecně závazných právních předpisů platných na území ČR

8.3 Tyto VPP nabývají platnosti dne: 01.04.2017. Provozovatel si vyhrazuje tyto VPP kdykoliv změnit nebo upravit. Jakákoliv změna nebo úpravy VPP je účinná ve vztahu ke všem Uživatelům zveřejněním změny nebo úpravy VPP na internetové stránce objednavky.nemocniceboskovice.cz.Provozovatel: Nemocnice Boskovice s.r.o.

Nový uživatel